Ogłoszenia

Data publikacji ogłoszenia 11.04.2019r.


Załącznik nr 1do uchwały nr 4/2019

Rady Nadzorczej Spółki Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.

z dnia 10.04.2019 r.


OGŁOSZENIE

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki

Polski Tabor Szynowy Spółka z o.o. w KatowicachRada Nadzorcza Spółki Polski Tabor Szynowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.


1.         Kandydat na funkcję Członka Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

1)    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie obowiązujących przepisów;

2)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3)    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4)    spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

5)    korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

6)    nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;

7)    dodatkowym atutem będzie znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym bądź wyższym (preferowany język angielski lub niemiecki);

8)    dodatkowym atutem kandydata będzie posiadane doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach działających w branży kolejowej.


2.         Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden
z poniższych warunków:

1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

5)    aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.


3.         Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1)    życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV), adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail,

2)    list motywacyjny

3)    własnoręcznie podpisane  przez kandydata (tj. w oryginale) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

4)    pisemne oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2. niniejszego ogłoszenia

5)    dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego (zgodnie z pkt. 1.1) powyżej)

6)    dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, umowy świadczenia usług lub inne, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia (zgodnie z pkt. 1.2) powyżej);

7)    dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie (zgodnie z pkt. 1.3) powyżej);

8)    pisemne oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych (zgodnie z pkt. 1.4) powyżej);

9)    pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych (zgodnie z pkt. 1.5) powyżej);

10) aktualne zaświadczenie o niekaralności

11) pisemne oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi (zgodnie z pkt. 1.6) powyżej);


4.         Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 3. ppkt 1), 2), 3), 4), 8), 9), 10) powyżej kandydat powinien złożyć w oryginale, natomiast dokumenty wskazane w pkt 3. ppkt  5), 6), 7), 11) powyżej oraz dodatkowe dokumenty, o których mowa w pkt 5. poniżej, kandydat składa w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – a kandydat, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


5.         W toku postępowania kandydaci mogą przedstawiać dodatkowe dokumenty na potwierdzenie okoliczności podanych w zgłoszeniu (referencje, rekomendacje, certyfikaty itp.)


6.         Rada Nadzorcza może w każdym czasie zwrócić się do kandydata o wyjaśnienia dotyczące przedłożonych w zgłoszeniu oświadczeń lub dokumentów.


7.         Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą osobiście w siedzibie Spółki zapoznać się z następującymi dokumentami: Umowa Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, Regulamin Zarządu Spółki.


8.         Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się etapowo, przy czym postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata:

1)    I etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu;

2)    II etap - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie i wyłonienie najlepszego kandydata.


9.         Zgłoszenia powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (budynek Centrum Bankowo-Finansowego, klatka C, IV piętro – Recepcja), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w zamkniętych kopertach zawierających adnotację „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu Spółki Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.”,. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.


10.       W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w pkt 9. (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.), koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. W przypadku jednak przyjęcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. koperty zawierającej zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w ust. 1. powyżej, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu jako niespełniające wymogów formalnych.


11.       Z zastrzeżeniem pkt 10. powyżej, zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1. powyżej, lub niespełniające wymogów wskazanych w pkt 1.-4. nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niepodlegające rozpatrzeniu zostaną zwrócone kandydatom z podaniem przyczyny zwrotu. Na potrzeby udokumentowania postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może pozostawić w swojej dokumentacji kopie dokumentów zwróconych kandydatom.


12.       Otwarcie i ocena formalna zgłoszeń nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia upływu terminu przyjmowania zgłoszeń. Przewiduje się, iż otwarcie i ocena formalna zgłoszeń nastąpi w dniu 26.04.2019 r.


13.       Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do 10 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń, określonego w pkt 9. Rada Nadzorcza ma prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty elektronicznej na adres kandydata wskazany w zgłoszeniu ze skutkiem doręczenia.


14.       Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.


15        Niestawienie się kandydata w ustalonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu – chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy. Oceny, czy przedstawione przez kandydata okoliczności obiektywnie usprawiedliwiają nieobecność kandydata, dokonuje Rada Nadzorcza.


16.       Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

1)    wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;

2)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

5)    wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;

6)    wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations;

7)    wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.


17.       Sposobem komunikacji z kandydatami w trakcie postępowania kwalifikacyjnego są powiadomienia telefonicznie lub mailowe na adres poczty elektronicznej wskazany przez danego kandydata w zgłoszeniu. Rada Nadzorcza Spółki powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu ze skutkiem doręczenia.


18.       Rada Nadzorcza może bez podania przyczyny zakończyć postępowanie w każdym czasie bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomieni przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – mailowo na adres poczty elektronicznej lub listownie na adres korespondencyjny.


19.       Kandydat ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania, przez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce Rady Nadzorczej, na adres siedziby Spółki. W takim przypadku kandydat zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu. Postępowanie toczy się dalej, jeżeli pozostał co najmniej jeden kandydat.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest POLSKI TABOR SZYNOWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (40-955 Katowice, ul. Lompy 14/205), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000391105, NIP: 9542727909, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,                              nr tel. +48 32 73 13 504,

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związku ze złożonym zgłoszeniem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. w Katowicach w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda udzielona w związku ze złożeniem zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym. Udzieloną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, co oznacza, że wycofanie zgody uniemożliwi udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.


Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-      prawo żądania dostępu do treści swoich danych;

-      prawo żądania sprostowania danych osobowych;

-      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-      prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. przesłała dane do innego administratora – w przypadkach w których jest to technicznie możliwe;

-      prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

-      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 
Joomla free themes by Lonex.